COBISS не е софтвер,
COBISS е систем
Заемна каталогизација

Статистики показатели 31. 12. 2015 г.


Заштеда на време и пари!


Поддршка на управувањето со истражувачката дејност

Со системот COBISS до повисок квалитет на истражувачката дејност

Новости

15. 03. 2017 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.BH ја користат програмската поддршка COBISS3/Зајмување

16. 02. 2017 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.BG во Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София

01. 02. 2017 г.

Излегување на 2. број од 21. годиште на списанието Организација знања (ОЗ)

COBISS.Net - Поддршка на знаењето и меѓукултурниот дијалог